Series 2

Studie 2: Gods beeld van de natuurlijke mens

Efeziërs
door Francis Dixon
(Schriftgedeelte: Efeziers 2:1-12)

De Bijbel, het geïnspireerde woord van God (2 Tim. 3:16), is een fotoalbum, een soort familiealbum van de mensheid. De foto’s in Gods album zijn levensecht; ze zijn niet geretoucheerd en daardoor zijn ze soms heel erg oncomplimenteus. Met ‘de natuurlijke mens’ bedoelen we de mens die geen christen is, die niet is wedergeboren, en die beschreven wordt in Efeziërs 2:3 met de woorden ‘van nature…’. – vergelijk dit met 1 Kor. 2:14. In deze studie gaan we kijken naar Gods foto van de gevallen mensheid, van iedere man en vrouw die geen christen is, en van onszelf, hoe we zouden zijn zonder de genade van God en het herstellende werk van de heilige Geest. Maar voordat we naar Gods levensgrote portret van ons gaan kijken zoals dat in Efeziërs 2 staat, let op de volgende foto’s van de natuurlijke mens: Gen. 6:5, Psalm 14:2-3, Jes. 1:5-6 en Jes. 64:4, Jer. 17:9, Matt. 15:18-20 en Rom. 1:21-32. Als we dan weer kijken naar Efeziërs 2:1-12, zien we hoe we waren voordat we gered werden en hoe we nu zonder de Here Jezus zijn.

1) De natuurlijke mens is ‘dood door de misstappen en zonde’ (vers 1).

Vergelijk Gen. 3:15-17 met Rom. 5:12; lees dan Joh. 5:24 en 40, 1 Joh. 3:14 en 5:11-12; vergelijk met Efeziërs 4:18. De fysieke dood is de scheiding van lichaam en ziel; geestelijke dood is de scheiding van de ziel en God, en van nature zijn we allemaal geestelijk dood.

2) De natuurlijke mens ‘gaat de weg van de god van deze wereld’ (vers 2).

Dat betekent: zijn gedrag past bij de trend van de tijd waarin hij leeft. De onherstelde persoon leeft volgens de normen en waarden van deze wereld – bijvoorbeeld als het gaat om zijn houding tegenover zonde, genot, kleding, verlangen – lees Matt. 7:13-14 en vergelijk met Psalm 1.

3) De natuurlijke mens ‘gaat de weg van de god van deze wereld en van de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn’.

Met andere woorden: van nature wordt hij beheerst door Satan. Onze eerste voorouders luisterden naar de leugen van de Satan, en toen ze aan hem toegaven, werden ze door hem gedomineerd – lees Gen. 3:1-13; en wij zijn op vergelijkbare wijze onder de invloed van de Vijand der zielen. Satan is een echte persoon, wiens domein de lucht is, en hij is ontzettend actief – lees 1 Joh. 5:19.

4) De natuurlijke mens is een kind ‘van ongehoorzaamheid’ (vers 2, HSV)

Onze eerste voorouders waren ongehoorzaam aan God en wij hebben hun gevallen natuur geërfd; onze natuurlijke neiging is daarom om ongehoorzaam te zijn aan de Heer – zoek Psalm 51:5 op, waar we lezen dat we van nature geneigd zijn tot zonde.

5) De natuurlijke mens wil zich laten beheersen door zijn wereldse begeerten en alle zelfzuchtige verlangens en gedachten volgen die in hem opkomen (vers 3)

Het woord ‘begeerte’ verwijst niet per se naar iets wat onzuiver of afstotelijk is, maar naar datgene dat we van nature verlangen, en omdat we geestelijk dood zijn en beheerst worden door Satan, zijn onze verlangens vleselijk, pervers, vaak sensueel. Let op het woord ‘vlees’ in vers 3, en lees Rom. 7:18 en 8:8.

6) De natuurlijke mens is een kind ‘der toorn’ (vers 3, HSV)

Dit betekent dat mannen en vrouwen van nature veroordeeld zijn en de doodstraf hebben ontvangen. Als je de volgende aanhalingen leest, zie je hoe dringend deze waarheid naar buiten wordt gebracht: Joh. 3:18-19 en 3:36 en Rom. 1:18-20. Dit is ernstig! Iedereen die geen christen is, is al veroordeeld en is ‘onder de toorn van God’.

7) De natuurlijke mens is ‘niet verbonden met Christus’ (vers 12)

Zie wat de here Jezus zei in Joh. 14:6. Wat is het erg om ‘niet verbonden te zijn met Christus’! Miljoenen mensen in de wereld van vandaag leven zonder Christus, de enige Redder van de mensheid – lees Hand. 4:12 en 1 Tim. 2:5-6.

8) De natuurlijke mens heeft ‘geen deel aan het burgerschap’ (vers 12)

Onhersteld zijn, dat betekent dat je een arme, zwervende buitenstaander bent, een geestelijk ontheemde persoon; het betekent dat je geen land hebt, geen hemels Thuis (Joh. 14:1-30) – en dit is de plaats van iedereen die geen christen is.

9) De natuurlijke mens is een ‘vreemdeling’ (vers 12, HSV)

Een vreemdeling kan God op geen enkele manier opeisen. Alleen zij die door geloof in Christus deel zijn van Gods huisgezin kunnen aanspraak maken op Hem – vergelijk Matt. 22:11-13 en Luc. 13:25-26.

10) De natuurlijke mens is ‘zonder hoop’ (vers 12)

Hij is hulpeloos, en zonder Christus is zijn toestand hopeloos. Soms moet een arts aan zijn patiënt vertellen dat zijn toestand hopeloos is – fysiek hopeloos. Maar God vertelt ons dat zonder Christus onze toestand geestelijk hopeloos is – lees Joh. 8:21 en 24.

11) De natuurlijke mens is ‘zonder God’ (vers 12)

Hij is een God-loze man, zoals de rijke boer over wie we lezen in Lucas 12:16-21 – zoek dit op en vergelijk het met Lucas 12:24, waar we lezen over de raven die geen voorraadkamer of schuur hebben, maar wel God; en Lucas 12:18, waar we lezen over de boer die wel schuren bezat, maar die God niet had.

12) De natuurlijke mens is een ‘vijand’ van God (vers 15-16)

Van nature haten we God – Psalm 14:1 – ‘Er is geen God!’

Hier, dan, zien we Gods foto van de natuurlijke mens. God schat in dat de mens van nature verloren is, hulpeloos, volledig verwoest door de zonde, beheerst door de Satan, en dat hij daarom een redder nodig heeft en het herstellende werk van de heilige Geest. Het is geweldig dat ondanks al deze dingen die we van nature zijn, God toch van ons houdt en ons erbij wil hebben – lees Efeziërs 2:4-7 en verheug je over de geweldige waarheid die je daar vindt!