Series 2

Studie 4: Zeven waarheden over de Kerk

Efeziërs
door Francis Dixon
(Schriftgedeelte: Efeziers 3:1-12)

In deze verzen vinden we zeven waarheden over de Kerk en het is heel belangrijk dat we deze begrijpen.

1) Het MYSTERIE van de Kerk

Het woord ‘mysterie’ komt voor in de verzen 3, 4 en 9. Het betekent niet dat iets obscuur of ondoorgrondelijk is, maar het gaat hier over een goddelijk geheim dat alleen bekend is aan hen aan wie het bekend is gemaakt – zie vers 3, en vergelijk dit met 1 Kor. 2:7-12. De bijzondere waarheid van de Kerk werd voor het eerst aan Paulus geopenbaard, maar hij zou de betekenis van het mysterie van de Kerk (wat betreft Gods omgang met Joden en heidenen) niet begrepen hebben als God die hem niet had geopenbaard. Zo kunnen ook wij die betekenis van het mysterie niet begrijpen zonder de hulp en verlichting van de Heilige Geest. Om dit verder te bestuderen, kun je Rom. 11:25, 1 Kor. 15:51, Ef. 3:3-4 en 6:19 en 1 Tim 3:16 lezen.

2) De BETEKENIS van de Kerk

Wat bedoelen we als we over de Kerk spreken? Wat bedoelt God? We hebben geen kerk in ons hoofd, dus geen gebouw; we denken aan de Kerk – vers 10, en in vers 6 wordt ons verteld wat de Kerk is en hoe die opgebouwd is. Het sleutelwoord hier is ‘lichaam’. De Kerk is dus het Lichaam van Christus – vergelijk Ef. 4:12, 15 en 16 en Kol. 1:18. Als de Kerk het Lichaam van Christus is en Hij het Hoofd, wie zijn dan de leden en hoe worden ze leden?

3) Het LIDMAATSCHAP van de Kerk

In vers 6 staat dat de Kerk, dus het Lichaam van Christus, is gevormd uit Joden en heidenen. Dit is het ‘mysterie’ – dat Jood en heiden werden samengevat in één lichaam was iets volledig nieuws. Maar hoe wordt dan het ‘Lichaam’, de Kerk, gevormd? Die wordt gevormd ‘door het evangelie’ (vers 6); dus door het prediken van het evangelie. Wanneer het evangelie gepredikt wordt, veroordeelt en bekeert de Heilige Geest, zielen worden wedergeboren – Jood en heiden – en worden gedoopt tot leden van het Lichaam van Christus – 1 Kor. 12:13. Dit is wat de Heilige Geest vandaag doet (Hand. 15:13-14). Alleen zij die zijn wedergeboren en gewassen met het kostbare bloed van Christus zijn ware leden van de Kerk, die Zijn Lichaam is.

4) De MISSIE van de Kerk

Wat is de functie van de Kerk in deze wereld? Het is een tweevoudige functie, zoals vers 8 en 10 duidelijk maken. Het doel en de bediening van de kerk in de wereld is dat mensen het Evangelie horen, en dat ‘de wijsheid van God in al haar schakeringen’ bekend zal worden gemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Let op de boodschap van de Kerk – de ‘rijke luister van Christus’ en ‘de wijsheid van God in al haar schakeringen’ – niet uitsluitend ethiek, moraliteit, filosofie of politiek! De missie van de Kerk is niet alleen om mensen bij elkaar te krijgen om religieuze doelen te verwezenlijken; het is niet om met de wereld te wedijveren om wereldse zaken, noch is het om de wereld te bekeren. De missie van de Kerk is om het goede nieuws naar de wereld te brengen – lees Matt. 28:19.

5) De DIENAREN van de Kerk

In vers 7 lezen we dat Paulus een dienaar van de Kerk was, en daarmee ook van het Evangelie, maar het woord wordt hier niet op enige officiële manier gebruikt. Alle ware leden van de Kerk zijn dienaren van de Kerk en zijn verantwoordelijk voor hun eigen deel van de verspreiding van het Evangelie. We lezen hier hoe we dienaar kunnen worden. Paulus schrijft: ‘Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade’. Als de vraag wordt gesteld hoe dienaren gemaakt worden, is het antwoord dat God ze maakt! Vergelijk dit met Ef. 4:11.

6) De KENMERKEN van de Kerk

Dit schriftgedeelte zegt iets over de kenmerken van deze mannen en vrouwen, Joden en heidenen, de leden van de Kerk. Hoe zijn ze, of hoe zouden ze moeten zijn? We zien de volgende vijf kenmerken die ieder lid van het Lichaam van Christus zouden moeten karakteriseren; (1) Gevangenschap. Zijn wij slaven van de Here Jezus? (vers 1); (2) Gemeenschap. De woorden ‘delen in de erfenis’ herinneren ons aan wat we delen in Christus (vers 6); (3) Nederigheid (vers 8); (4) Getuigenis (vers 8); (5) Acceptatie (vers 11-12). Onderstreep de woorden ‘vrijelijk’, ‘toegang’, ‘vertrouwen’ en ‘in Hem’.

Maar wie voldoet aan al deze eisen? Kunnen wij deze hoge roeping op eigen kracht vervullen? Nee! Lees dan uiteindelijk:

7) De MACHT van de Kerk

Dit wordt bedoeld in vers 7 met de woorden ‘door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb’ en ook door de woorden ‘door zijn kracht die in mij werkt’.

Er zijn mensen die denken dat gezien het feit dat het getuigenis van de Kerk vandaag de dag vaak zwak en niet erg effectief is en veel christenen lauw zijn, de Kerk zal afbrokkelen tot ze volledig is verdwenen! – maar de Kerk zal nooit ten onder gaan, want de Here Jezus heeft haar gesticht, is haar fundering, heeft haar gebouwd, en hij heeft gegarandeerd dat geen macht op aarde of in de hel zal zegevieren over Zijn Kerk – zoek op: Matt. 16:13-18 en 1 Kor. 3:11.