Series 7

Studie 5: Saul: de valkuil van spiritisme

Studie 5

Saul: de valkuil van spiritisme

(schriftgedeelte: 1 Samuel 28:3-25)

Als je dit schriftgedeelte gelezen hebt, zul je het met me eens zijn dat er zowel een enge pathos aan het verhaal zit, als een ernstige waarschuwing voor de gevaren van zowel oude als moderne ketterij. Waarom willen mensen toch verwikkeld raken in hekserij, toverij en het occulte? Nou, waarom deed Saul dat? Omdat hij het contact met God kwijt was, depressief was en bezwaard. Vandaag de dag zoeken veel mensen in tijden van rouw en verdriet troost door pogingen om te communiceren met hun overleden geliefden. Het is tamelijk duidelijk dat de dodenbezweerster van Endor niet verwachtte dat Samuel zou spreken en nog minder dat hij zou verschijnen (vers 12). Dit incident is daarom een sterk argument tegen de theorie dat mediums echt contact hebben met de overledenen, en het is een argument voor wat veel mensen aannemen – dat de stemmen die in seances gehoord worden, in werkelijkheid de stemmen zijn van kwade geesten die doen alsof ze de betreffende overledenen zijn. Het feit dat Samuel, en niet een kwade geest die deed alsof, verscheen, was een grote schok voor de dodenbezweerster en voor Saul en het werd veroorzaakt door directe inmenging van God. Er zijn zeven heldere stellingen over spiritisme en iedere andere vorm van occultisme die ons zeven goede redenen geven om het af te wijzen.

1)    Spiritisme is een van de valkuilen van de Satan.

Wees hier zeker van: het komt niet van God, maar van de Duivel. Het grote doel van de Satan is om het verstand van de mensen te verblinden – lees 2 Kor. 4:4. Dit is ook de verklaring voor het feit dat er zoveel valse religies en sektes in de wereld zijn. Het is de manier van de Duivel om mensen blind te maken voor de waarheid. Het maakt hem niet uit als ze religieus zijn en enthousiast over een of andere geloofsleer, zo lang als ze maar in het duister blijven tasten als het om Gods waarheid gaat – dus pas op, wees gewaarschuwd, spiritisme is niet alleen een manier om je aan de Satan te binden, maar het is ook een manier om de Satan te aanbidden. Iedereen die knoeit met spiritisme of welke vorm van occultisme dan ook, accepteert de leugens van de Satan eerder dan de openbaring van God – lees 2 Thess. 2:1-12.

2)    Spiritisme geeft een ongeloof en achteruitgang aan als ernaar gegrepen wordt.

Geen enkele echt bekeerde christen die een levende relatie met de Heer heeft kan op welke manier dan ook spiritisme als een uitweg zien. Wie iets te maken heeft met spiritismepraktijken, wie dan ook en waar dan ook, is óf een ongelovige, óf een gelovige die het contact met God is kwijtgeraakt – zoals ook bij Saul het geval was, zoals we lezen in vers 6. Het is wel heel verdrietig als een christen, overweldigd door verdriet om een sterfgeval of anderszins, zich afkeert van de God van troost naar datgene dat uitgaat van de god van deze tijd – de Duivel in hoogsteigen persoon! – lees 2 Kor. 1:3-4.

3)    Spiritisme neemt toe en is een van de tekenen van de laatste dagen

Waarschijnlijk is er nooit een periode geweest waarin deze ketterij meer heeft gebloeid dan tegenwoordig, en op zekere manier bemoedigt dit ons, want het kondigt de komst van onze Here Jezus Christus aan – lees 1 Tim. 4:1-2; het geeft aan dat we in ‘de laatste dagen’ leven. Wees ervan overtuigd, dat hoewel er veel bedrog komt kijken bij spiritisme, er ook veel realiteit bij zit. Mensen die naar seances gaan, horen stemmen en gemompel en zien visioenen, maar ze worden door en door bedrogen omdat ze denken dat ze luisteren naar de stem of de verschijning zien van degene die ze liefhadden. Het is heel simpel voor de Duivel, die veel kennis bezit, om iemand die Gods wetten breekt en het contact met Hem kwijt is, een geest te sturen die doet alsof hij de geliefde is.

4)    Spritisme wordt in de Bijbel genoemd als een van de werken van het vlees.

Zoek op en lees Gal. 5:19-20; het is zeker niet een van de vruchten van de Geest – lees ook Gal. 5:22-23. Aan iedereen die zegt een christen te zijn en tegelijk zegt te geloven in en knoeien met spiritisme, moet de volgende vraag worden gesteld: heb je het vlees gekruisigd, dat werk van het vlees dat ‘toverij’ is? Lees Gal. 5:24-25.

5)    Spiritisme is de Heer een gruwel, en daarom wordt het strikt en expliciet verboden in Zijn Woord.

Hoe kan iemand wiens ogen eenmaal geopend zijn voor Gods waarschijnlijk zich tot spiritisme wenden, als God in Zijn Woord er zo nadrukkelijk voor waarschuwt? Lees zorgvuldig de volgende schriftgedeelten: Ex. 22:18, Lev. 19:26 en 31 en 20:6 en 27, Deut. 18:10-12, 2 Kron. 33:6, Jes. 8:19-20, Hand. 16:16-18 en 19:19 en voeg daarbij de andere Bijbelaanhalingen die je in deze studie vindt waarin we gewaarschuwd worden om ons niet in te laten met spiritisme.

6)    Spiritisme is een vijand van het christelijk geloof.

Zogenaamde Christelijk Spiritistische Kerken en belijdende christenen die zich ook bezighouden met spiritisme en die methoden aanbevelen, zijn in werkelijkheid wolven in schaapskleren – lees Matt. 7:15. Om een echte spiritist te zijn, moet men het Woord van God afwijzen, en iedereen die dat doet is een vijand van het christelijk geloof. Het zou je moeten opvallen dat (1) Spiritisten de inspiratie en autoriteit van de Schrift ontkennen, (2) een idee van God, Christus en de Heilige Geest en de Kerk hebben dat onbijbels is en zeker ook godslasterlijk, (3) de verlossende kracht van het bloed van Christus niet erkennen, (4) geloven in redding door werken, en (5) het bestaan van kwade geesten, de Duivel, van het oordeel en van de hel ontkennen en de zonde bagatelliseren.

7)    Spiritisme kan slechts leiden tot teleurstelling, ontgoocheling, duisternis, wanhoop en uiteindelijk verwoesting.

Het beschadigt fysiek, mentaal, moreel, geestelijk en voor eeuwig – lees en vergelijk Openb. 21:8 en 22:15. Als je ook maar enige connectie hebt met spiritisme, neem er dan afstand van – lees 2 Kor. 6:14-18! Als je spiritisten kent of mensen die door spiritisme in de val gelokt worden – bid voor hen! Lees ook zeker 1 Kron. 10:13-14. Natuurlijk is het zo dat wat we hier met grote zorgvuldigheid, maar ook met grote zekerheid gezegd hebben, evenveel van toepassing is op iedere andere vorm van occultisme. Vele jaren geleden gaf dr. A.T. Pierson al de volgende waarschuwing:

‘Zich ophouden in dit afschuwelijke geestenrijk zou ons in de macht kunnen brengen van kwaadaardige bovennatuurlijke krachten. Niet alleen God, maar zondige geesten hanteren wapens die, voor ons, bovenmenselijk en bovennatuurlijk zijn… De Duivel kan de mens beinvloeden door krachten die in een hoger koninkrijk thuishoren; en durven binnendringen op dit verboden terrein is je wagen op onbekend territorium, en de daarbijbehorende risico’s lopen, risico’s die passen bij het succes van ons experiment!’

Dit betekent dat we het volgende moeten doen: ‘vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt’. (1 Joh. 4:1). Hoe kunnen we dat dan onderzoeken?

(1)  Is wat ze zeggen in overeenstemming met het Woord van God (Jes. 8:19-20)?

(2)  Belijden ze dat Jezus Christus als mens is gekomen (1 Joh. 4:3)?