Series 2

Studie 5: Waardig leven!

Efeziërs
door Francis Dixon
(Schriftgedeelte: Efeziers 4:1-3 en 17-26)

We zijn aangeland bij de tweede helft van deze brief. De hoofdstukken 1 – 3 zijn leerstellig, ze leggen de nadruk op ons ‘staan in Christus’, de hoofdstukken 4-6 zijn praktisch en leggen de nadruk op onze toestand hier in de wereld. Wat wij zijn ‘in Christus’ moet in verhouding staan tot wat wij zijn in de wereld. De theorie moet zich altijd uiten in de praktijk; wat we geloven, moet zichtbaar zijn in wat we doen. Er zijn twee valkuilen die we moeten zien te vermijden; (1) geloofsleer verkondigen zonder deze te linken aan dienstbaarheid – hierdoor krijgen we niet meer dan intellectualisme en dood formalisme; (2) dienstbaarheid verkondigen die niet voortkomt uit geloofsleer – hierdoor ontstaan fouten, oppervlakkigheid en valse groei.

In vers 1 zien we hoe de apostel de tweede helft van de brief begint: ‘Ik, …, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen’ – want het eerste kenmerk van een geredde mens is dat zijn leven anders is. Vroeger was het zoals in Ef. 2:2-3 en 4:17-19, maar nu – wat een verandering heeft zich voltrokken!

1) De DWANG van een waardig leven.

Wat is het dat ons dwingt om een waardig leven te leiden? We worden gedwongen door een tedere, liefhebbende roeping, zoals vers 1 aangeeft. Paulus had deze Efeziers naar Christus geleid, en nu, wegkwijnend in een gevangenis, schrijft hij aan zijn geestelijke kinderen en zegt: ‘Ik vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen’; dus, dat je gedrag overeenkomt met je roeping van boven in Christus Jezus. Tussen de regels van deze schriftelijke oproep van Paulus door, horen we de stem van onze liefdevolle Heer, die ons smeekt om ‘waardig te leven’. Gaan we aan zijn oproep gehoor geven? – of gaan we een Christus onterend leven leiden? Aan ons de keuze. Hij heeft ons liefgehad en zichzelf voor ons gegeven (Gal. 2:20). Dwingt Zijn liefde ons om zijn bevelen op te volgen en te leven zoals dat Hem behaagt? – Lees 2 Kor. 5:14.

2) De KENMERKEN van een waardig leven

We lezen over Henoch (Gen. 5:22-24), over Abraham (Gen. 24:40); en in het Oude Testament vinden we nog veel meer verwijzingen naar hen die ‘met God wandelden’. In het Nieuwe Testament wordt hetzelfde idee overgedragen met de woorden ‘eerzaam leven’ (Rom. 13:13); ‘leven’ (2 Kor. 5:7; Gal. 5:16; Ef. 5:15; Kol. 2:6) en ‘wandelen’ (1 Joh. 1:7 en 3 Joh. 3 HSV). Al deze verwijzingen vertellen ons iets over de kenmerken of karaktertrekken van het waardige leven; maar als we ons toeleggen op de verzen in ons schriftgedeelte, zien we het volgende:

 1. Een waardig leven is een HEMELS leven (vers 1)
  ‘… de roeping die u hebt ontvangen’. Onze roeping is een hemelse roeping (Hebr. 3:1); een roeping van boven (Fil. 3:14); en een heilige roeping (2 Tim. 1:9). We zijn een hemels volk dat op de aarde leeft, en waardig leven betekent niets anders dan dat – het hemelse leven op aarde leven!
 2. Een waardig leven is een NEDERIG leven (vers 2)
  Het woord ‘nederig’ betekent onzelfzuchtig, volledig ontdaan van enig zelfbewustzijn. Lees Matt. 11:29; Fil. 2:3; Titus 3:2; en Jak. 1:21. De basisbetekenis van het woord is ‘een geest die nooit beledigd is’ – dat is nederigheid. Daarom – 1 Petr. 5:6.
 3. Een waardig leven is een BEHULPZAAM leven (vers 2)
  Het woord ‘geduldig’ betekent ‘verdragen zonder boos te worden’; ja, dat te doen in plaats van intolerant, ongeduldig en kritisch te zijn! Het woord ‘verdragen’ wordt uitgelegd in Kol. 3:13, en het betekent ‘liefhebbend doorstaan wat we niet fijn vinden aan een ander’! En voor dit alles is ‘liefde’ de drijfveer – zoals gesteld wordt in Ef. 5:2.
 4. Een waardig leven is een MOEILIJK leven (vers 3)
  De woorden ‘Span u in..’ betekenen ‘met grote ernst en eenheid met de Geest, verbonden in vrede, je best doen’. Paulus spreekt hier over ‘inspanning’ en dat betekent zwoegen, je best doen en doorzetten. Het kan hard werken zijn, maar ‘we moeten ons inspannen’. God heeft alle gelovigen prachtig verenigd in het Lichaam van Christus (vers 4-6) en de Heilige Geest woont in ons om die eenheid te bevestigen. Onze verantwoordelijkheid als leden van dat Lichaam is om die eenheid te bewaren – lees maar in Rom. 12:18!
 5. Een waardig leven is een HEILIG leven (vers 3)
  Het woord ‘geest’ verwijst naar de Heilige Geest die in ons woont en die heel gemakkelijk bedroefd wordt (Ef. 4:30) en met wie we continu gevuld worden (Ef. 5:18). In de verzen 17-26 krijgen we vijf opdrachten waaraan we moeten gehoorzamen als we ons heilig willen gedragen (1 Thess. 2:10): (I) in vers 17-19 moeten we ‘NIET LANGER…’; (II) in vers 22 moeten we ‘OPGEVEN…’; (III) in vers 24 moeten we ‘AANTREKKEN..’; (IV) in vers 25 moeten we ‘AFLEGGEN..’; in vers 26 moeten we ‘NIET…’.

3) De INVULLING van een waardig leven.

Hoe lang zal dit aardse leven nog duren, en waar en hoe zal het eindigen? We lezen het in vers 13. Dat zal Glorie zijn!

Als de Glorie-Koning komt,
Om Zijn vrijgekochten thuis te brengen,
Dan zingen wij opnieuw dit lied:
Halleluja, wat een Redder!