Series 7

Studie 6: De Koningin van Seba: koninklijk bezoek

Studie 6

De Koningin van Seba: koninklijk bezoek

(schriftgedeelte: 1 Koningen 10:1-13)

 

In Matt. 12:42 bevestigt de Here Jezus de historische correctheid van dit mooie verhaal over het bezoek van de koningin aan de koning. Ze was een rijke vrouw, en ze leefde en regeerde in het tegenwoordige Ethiopië. Koning Salomo regeerde in Jeruzalem, en was niet alleen rijk en machtig maar ook heel wijs. Tussen Jeruzalem en Ethiopië bevonden zich handelsroutes over zee en door kamelenkaravaans. Er was dus aanzienlijke handelsactiviteit in reukwerk, edelstenen en goud, en het was deze karavaanroute die de koningin nam om de koning te bezoeken. Als we nadenken over dit beeldende en aangrijpende verhaal, vallen ons de stappen op die mensen kunnen nemen om bij Degene te komen die Zichzelf groter dan Salomo noemt – zelfs Jezus Christus onze Heer – en hoe ze kunnen ontdekken dat bij Hem alles is dat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid.

1)    Wat ze gehoord had

In vers 1 lezen we dat ze gehoord had van de roem, de wijsheid en de rijkdom van koning Salomo – lees 1 Kon. 4:29-31. Er wordt ons niet verteld hoe ze dit alles hoorde, maar vermoedelijk kwam er iemand uit het noorden, over land of over zee, per kameel of schip, en vertelde haar over de koning. Horen is de eerste stap naar het binnengaan in geestelijke zegening – lees Joh. 5:24 en Rom. 10:17. Heb je gehoord van de liefde van God in Christus en van de roem van onze Koning, de Heer Jezus? Wat een verantwoordelijkheid rust er op de schouders van ons die gehoord hebben! – lees Rom. 10:12-15.

2)    Wat ze deed

In vers 2 lezen we dat ‘ze naar Jeruzalem kwam met een grote karavaan kamelen beladen met reukwerk, een grote hoeveelheid goud, en edelstenen.’ Dat zal me een gezicht geweest zijn, en wat een gevaarlijke en lange reis was het voor een koninklijk persoon in die langvervlogen tijden! Maar iedere reis is de moeite waard, als die ons in contact brengt met de Koning! Het jammere is dat er tegenwoordig zovelen zijn die wel van Hem gehoord hebben, maar niet naar Hem toekomen. Zijn uitnodiging aan hen is helder (Matt. 11:28), en zijn belofte is zeker (Joh. 6:37), maar nog steeds komen ze niet naar Hem toe – lees Joh. 5:40. Is het zo dat jij gehoord hebt wat een geweldige Redder en Koning Hij is, en je weet dat je Hem nodig hebt – en toch ben je nog niet naar Hem toe gekomen? De koningin opende haar hart voor de koning (vers 2), en ze bracht al haar problemen bij hem om opgelost te worden (vers 1). Tot wie kunnen we ons anders wenden in tijden van nood? – lees Joh. 6:68.

3)    Wat ze vond

Dat wordt ons verteld in vers 3. Ze kwam erachter dat er niets wat dat ze Salomo kon vragen, waarop hij niet een volledig bevredigend antwoord kon en wilde geven – en dit geldt absoluut ook voor de Heer Jezus Christus – lees Kol. 2:3. Hij is de Enige die een gezaghebbend antwoord kan geven op al onze vragen en een oplossing voor al onze problemen. Bijvoorbeeld:

(1)  Vraag: Hoe kunnen mijn zonden worden vergeven? Antwoord: Handelingen 13:38

(2)  Vraag: Wat moet ik doen om gered te worden? Antwoord: Handelingen 16:31

(3)  Vraag: Is er iets of iemand anders die mij kan redden? Antwoord: Handelingen 4:12

(4)  Vraag: Kan ik er zeker van zijn dat Hij mij zal ontvangen? Antwoord: Johannes 6:37

(5)  Vraag: Kan ik gereinigd worden van al mijn zonden? Antwoord: 1 Johannes 1:7

(6)  Vraag: Ik moet zeker werken om gered te worden? Antwoord: Romeinen 4:5

(7)  Vraag: Zal ik het Hem nu vragen? Antwoord: Romeinen 10:13

4)    Wat ze zag

Dat lezen we in vers 4 en 5.

(1)  Ze zag zijn wijsheid. (1 Kor. 1:24, Ef. 1:8)

(2)  Ze zag zijn huis. Heb je het prachtige huis dat onze Koning aan het bouwen is herkend? (Ef. 2:19-22)

(3)  Ze zag zijn tafel, afgeladen vol met heerlijkheden. (Psalm 23:1, 34:10)

(4)  Ze zag zijn dienaren – zijn bekerdragers, zijn ministers en hun gewaden.

(5)  Ze zag zijn brandoffers (vergelijk met Hebr. 10:19-22).

En wat gebeurde er toen de koningin dit alles zag? Dat leren we uit het laatste stukje van vers 5. Ze was buiten zichzelf, werd nederig. Het zien van de Heer heeft altijd tot resultaat dat we er nederig van worden – vergelijk ook Job 40:4, Jes. 6:5, Hand. 9:4 en Openb. 1:17.

5)    Wat ze zei

Dit vinden we in de verzen 6-9, en als hen die bij Christus zijn gekomen en Hem hebben vertrouwd als onze Heer en Heiland, kunnen wij hetzelfde zeggen.

(1)  Ze zei: ‘Het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen‘ – lees Joh. 4:42

(2)  Ze zei: ‘Maar ik geloofde die woorden niet, totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen.’ (HSV)

(3)  Ze zei: ‘Zie, nog niet de helft was mij verteld.’

We denken er bij het lezen van vers 8 over na of de koningin van Seba het gevoel had dat de dienaren van de koning iets hadden dat zij niet bezat. Heb jij het gevoel dat zij die bij Christus horen, iets ervaren hebben dat ontbreekt in jouw leven, waar jij naar verlangt?

6)    Wat ze gaf

Dat lezen we in vers 10: ‘Goud… reukwerk… edelstenen’, en in zoveel overvloed! De meesten van ons kunnen de Heer nooit zulke waardevolle geschenken geven, maar wij bezitten iets dat meer waard is dan de hele werel, en dat kunnen we aan Hem geven – lees Marcus 8:36. Heb je je ziel, je leven, aan Hem gegeven? ‘Een liefde zo verbazingwekkend… vraagt mijn ziel, mijn leven, mijn alles’ – zie ook de verzen 11 en 12 en vergelijk hiermee 2 Kor. 5:14.

7)    Wat ze kreeg

Nadat ze zo gul gegeven had aan de koning, zie wat de koning aan haar gaf – vers 13!

(1)  al haar wensen …. (vergelijk Psalm 37:4)

(2)  alles waar ze verder om vroeg …. (vergelijk Joh. 14:13-14)

(3)  overeenkomstig het vermogen van de koning … (vergelijk Fil. 4:19)

Wat moet ze ontzettend tevreden zijn geweest! En jij?