FAITH

When faith goes to market it always takes a basket.
(Anon)